Solidarność 80 Związek Zawodowy NSZZ Solidarność 80

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Solidarność ludzi pracy
-
w Kraju i za granicą
-
sprawiła, że w dniu 30 sierpnia 1980
ówczesny Rząd a następnie Sejm, uznał, iż konwencje Międzynarodowej Organizacji
Pracy Nr 87 i Nr 98 o wolności w organizowaniu się w związki zawodowe obowiązują w
Polsce
„tak jak ustawy”.
Podpisanie w dniu 30 sierpnia 1980 roku Porozumienia Szczecińskiego oraz 31 sierpnia
Porozumienia Gdańskiego dało początek powstania niezależnego ruchu związkowego o
nazwie NSZZ „Solidarność”. Porozumienia tzw. „okrągłego stołu” w 1989 r
oku, które
wypaczyły ideę „Solidarności”, spowodowały umieszczenie przy nazwie naszego związku
liczebnika 80 symbolizującego protest społeczny z sierpnia 1980 roku.
§ 1
Związek nazywa się
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ"-80
§ 2
Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.
§ 3
1. Historyczną siedzibą Związku jest Szczecin.
2. Siedzibą KOMISJI KRAJOWEJ jest Warszawa.
3. Nazwa i znak graficzny NSZZ „Solidarność"-80 stanowią wyłączną własność związku i podlegają                   ochronie prawnej.
ROZDZIAŁ II
CEL I ZADANIA ZWIĄZKU
§ 4
Związek jest niezależny od administracji rządowej i samorządowej, od partii politycznych, od
pracodawców i ich związków oraz od innych organizacji.
§ 5
Związek zrzesza pracowników, bezrobotnych oraz inne osoby dopuszczone przez prawo do
tworzenia związków zawodowych.
W sytuacjach wyjątkowych Związek może udzielić pomocy i ochrony związkowej innym
grupom społecznym, jeżeli o to się zwrócą.
§ 6
Celem Związku jest ochrona praw, godności oraz interesów członków Związku i ich rodzin a
w szczególności:
1. ochrona interesów materialnych , osobistych, socjalnych i kulturalnych,
2. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy i wynagradzania,
warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przed
zanieczyszczeniami i degradacją środowiska przyrodniczego,
3. podejmowanie starań o zgodność działania zakładu pracy z interesami pracowników,
4. umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,

 

5. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg w przypadku istotnego
naruszenia interesów pracowniczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
proklamowania strajku,
6. inicjowanie samopomocy członków Związku,
7. podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych,
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci oraz
odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładu pracy,
8. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9. popieranie inicjatywy w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, nauki i
postępu technicznego,
10. prowadzenie działalności oświatowo
-kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy,
11. ujawnianie nieprawidłowości w życiu społecznym celem ich usuwania,
12. sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnianie
okresowej kontroli stanowisk pracy,
13. współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
14. prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad
poziomem kosztów utrzymania i regularne publikowanie wyników badań,
15. rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej,
16. opiniowanie projektów i przepisów dotyczących: życia ludzi pracy, reprezentacji
pracowniczych, uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz
kluczowych decyzji o podziale dochodu narodowego, kierunkach inwestycji, podziale
funduszu spożycia społecznego, zaopatrzenia rynku, gospodarce mieszkaniowej,
kształtowaniu cen i płac oraz innych spraw istotnych dla ludzi pracy,
17. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
18. powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,
19. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na
realizację zadań statutowych,
20. tworzenie funduszy celowych.
§ 8
1. Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno-
zawodowej co oznacza, że:
1.
Związek zrzesza członków wszystkich zawodów,
2.
podstawową organizacją związkową jest organizacja zakładowa zrzeszająca
pracowników wszystkich zawodów, zatrudnionych w danym zakładzie pracy oraz
emerytów i rencistów,
3.
emeryci i renciści, a także inne osoby, które z różnych względów nie mogą zrzeszać
się w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy
terenowych strukturach związku, bezrobotni w ramach związku organizują się w Koła
Terenowe,
4.
zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa, a w
szczególności: Organizacje Wydziałowe (Oddziałowe) i Koła,
5.
w przedsiębiorstwach i instytucjach, osoby uprawnione do reprezentowania związku
mogą tworzyć wspólne organy przedstawicielskie Organizacje Międzyzakładowe,
które posiadają status Organizacji Zakładowej,
6.
podstawową jednostką terytorialną związku jest region obejmujący swym zasięgiem
teren co najmniej jednego województwa. Utworzenie regionu oraz zmiana zasięgu
jego działania wymaga zgody i rejestracji Komisji Krajowej,
7.
w ramach Związku naszystkich jego szczeblach mogą działać sekretariaty.
Sekretariaty obejmują pracowników wykonujących jeden zawód lub kilka zawodów
pokrewnych.
2. Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu ze związkami zawodowymi
grupującymi pracowników jednego zawodu lub kilku pokrewnych zawodów, jeśli statuty i
działalność tych związków odpowiadają podstawowym zasadom określonym w niniejszym
statucie.
3. Związek na zasadach określonych prawem może przystąpić do organizacji
międzyzwiązkowych w kraju i zagranicą.
O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje Komisja
Krajowa na mocy uchwały. Wymaga to akceptacji najbliższego Krajowego Zjazdu
Delegatów.
§ 9
Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
Wybory odbywają się na następujących zasadach:
1. kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu (Zjeździe)
dokonującym wybory,
2. nie ogranicza się liczby kandydatów,
3. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
4. głosowanie jest tajne,
5. przewodniczącego wybiera bezpośrednio walne
zebranie organizacji danego szczebla,
6. wybory są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej połowa liczby delegatów
(członków) uprawnionych do głosowania,
7. wybrany zostaje ten, kto w głosowaniu uzyskał 50% plus jeden oddanych głosów,
8. szczegółowe
zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa Ordynacja Wyborcza do
władz związku uchwalona przez Krajowy Zjazd Delegatów. Organ nadrzędny związku
zobowiązany jest na podstawie protokołu z zebrania wyborczego potwierdzić prawomocność
wyboru władz związku wformie uchwały w terminie do 14 dni od daty wyborów,
9. funkcji związkowych nie może pełnić osoba:
a) zajmująca kierownicze stanowisko w zarządach władzy samorządowej i administracji
rządowej wszystkich szczebli,
b) będąca pracodawcą, a w szczególności pełniąca w zakładzie pracy funkcję dyrektora,
zastępcy dyrektora, kierownika i zastępcy kierownika zakładu pracy, głównego księgowego,
kierownika działu kadr, a w spółdzielniach i spółkach w których jest się w stosunku pracy z
członkostwem w ich zarządzie,
c
) poprzez funkcję związkowe rozumie się pełnienie funkcji przewodniczącego i jego
zastępców we wszystkich szczeblach władzy Związku,
10. członek związku pozbawiony mandatu delegata na Zjazd (zebranie) może pełnić funkcje
związkowe do czasu najbliższego Zjazdu (zebrania) wyższego szczebla , który podejmuje
decyzję o jego reelekcji lub odwołania z pełnionej funkcji,
11. odwołanie członka władz związkowych odbywa się na takich zasadach, jak wybór,
12. delegaci wybierani są na okres kadencji, która trwa 4 lata.
13. Mandat delegata wygasa w przypadku:
a) wystąpienia bądź wykluczenia ze Związku,
b) rezygnacji z mandatu,
c) zgonu.
§ 10
1. Podstawowe jednostki organizacyjne powstają z inicjatywy podjętej przez co najmniej 10
osób uprawnionych do tworzenia organizacji zakładowych. Spośród tych osób zostaje
wybrany komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób. Komitet założycielski nabywa
uprawnienia władzy związkowej po zarejestrowaniu w Zarządzie Regionu i działa do czasu
wyboru statutowych władz podstawowej jednostki organizacyjnej. Komitet założycielski ma
obowiązek przeprowadzić wybory statutowych władz w terminie 30 dni od rejestracji w
Zarządzie Regionu.
2. Rozwiązanie jednostki organizacyjnej Związku stwierdza władza Związku dokonująca jej
rejestracji. Powoduje to wykreślenie organizacji z odpowiedniego rejestru, utratę prawa do
używania nazwy i znaku NSZZ „Solidarność"-80, a także niemożność występowania z
roszczeniami finansowymi wobec Związku i utratę prawa do majątku organizacji, który
przejmuje organizacja wyższego szczebla.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członek Związku ma prawo:
1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybierany do tych
władz,
3. uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych delegatów,
4. korzystać z pomocy związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich w razie ich
naruszenia przez zakład pracy lub administrację państwową; w przypadkach tych Związek
zobowiązany jest do
zastosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkiem włącznie.
Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka
Związku.
5. otrzymywać zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny; w przypadku
zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje rodzina,
6. otrzymywać od związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek
działalności związkowej, oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. zakres i
formy pomocy określa walne zebranie właściwego szczebla Związku,
7. korzystać z pomocy socjalnej Związku, oraz obiektów kulturalnych, sportowych i innych
będących w dyspozycji Związku,
8. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,
9. być na bieżąco informowanymo wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich
instancji Związku,
10. brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące
jego osoby.
§ 12
Członek Związku jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki
członkowskie,
2. brać udział w życiu związkowym,
3. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,
4. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi
pracowniczej.
§ 13
1. Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.
2. Osoby pełniące funkcję w Komisji Krajowej nie mogą pełnić funkcji w partiach
politycznych.
§ 14
1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej.
2. Osoba fizyczna, prawna bądź instytucja która w sposób szczególny zasłużyła się dla
Związku, a nie ma uprawnień do zrzeszania się w nim Zjazd Delegatów odpowiedniego
szczebla lub ogólne zebranie członków może nadać członkostwo honorowe w oparciu o
regulamin zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów.
Honorowy członek Związku zwolniony jest z opłacania składek członkowskich zachowując
wszelkie prawa członka Związku.
§ 15
1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
1.
wystąpienia ze Związku,
2.
wykluczenia na podstawie uchwały właściwych władz,
3.
zgonu.
2. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w
sposób nie licujący zgodnością członka Związku, właściwa Komisja Zakładowa
(Międzyzakładowa) może ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnych przypadkach
pozbawieniem członkostwa. Zainteresowanemu służy prawo odwołania do Zakładowego
Zebrania Członków (Delegatów).
3. Od każdej
uchwały władz związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do wyższej
instancji tego samego rodzaju, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
§ 16
Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) prowadzą ewidencję członków i wydają legitymacje
członkowskie według wzoru ustalonego przez Komisję Krajową.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 17
1. Władzą stanowiącą na szczeblu krajowym jest:
1.
Krajowy Zjazd Delegatów
2.
Komisja Krajowa
w okresie między zjazdami
2. Komisja Krajowa oraz Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem nadrzędnym dla
odpowiednich struktur niższego szczebla.
3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata. Szczegółowe zasady które obowiązują w
roku wyborczym określa Komisja Krajowa w formie uchwały. W wyjątkowych przypadkach
Komisja Krajowa może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji, nie więcej jednak niż o
4 miesiące.
§ 18
1. Do kompetencji Zjazdu należy:
1.
uchwalanie zmian statutu,
2.
uchwalanie ogólnego programu działania Związku,
3.
podejmowanie uchwał finansowych,
4.
wybór członków Krajowej
Komisji Rewizyjnej,
5.
wybór Przewodniczącego Związku,
a) wybór Przewodniczącego Związku jest jednoznaczny z jego wyborem na członka Komisji
Krajowej,
b) w przypadku odwołania Przewodniczącego Związku z pełnionej funkcji zachowuje on
członkostwo w Komisji Krajowej,
6.
wybór członków Komisji Krajowej zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3b,
7.
rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej
oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium,
8.
podjęcie uchwały o rozwiązywaniu związku i likwidacji jego majątku.
2. Zjazd zbiera się na sesję zwyczajną co najmniej raz w roku. Zwołuje go Komisja Krajowa.
3. Na wniosek co najmniej 1/3 Zarządów Regionalnych, 1/5 delegatów na Zjazd lub Krajowej
Komisji Rewizyjnej, Komisja Krajowa obowiązana jest zwołać nadzwyczajną sesję Zjazdu w
ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu przez Komisję
Krajową w tym terminie
-
zwołuje go Krajowa Komisja Rewizyjna w terminie 1miesiąca po
upływie terminu wyznaczonego Komisji Krajowej.
4. W Zjeździe biorą udział delegaci organizacji regionalnych Związku wybrani na
Regionalnych Zjazdach Delegatów. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów z
poszczególnych organizacji regionalnych
ustala Komisja Krajowa proporcjonalnie do liczby
członków w poszczególnych regionach, zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
5. Do ważności uchwał Zjazdu niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby delegatów.
6. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.
7. Przy uchwałach o rozwiązaniu Związku i zmianie Statutu obowiązuje kwalifikowana
większość 2/3 głosów.
§ 19
1. Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:
1.
reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej,
samorządowej
i gospodarczej, a także innych organizacji lub instytucji,
2.
koordynowanie działań organizacji regionalnych Związku,
3.
uchwalanie preliminarza wydatków,
4.
powoływanie Sekretariatów Krajowych oraz ustalanie ich regulaminów
wewnętrznych,
5.
zawieranie umów zbiorowych,
6.
podejmowanie decyzji o strajku o zasięgu ponadregionalnym,
7.
wybór prezydium Komisji Krajowej. Liczbę członków prezydium Komisji Krajowej
określa Ordynacja Wyborcza do Władz Związku.
2. Strukturę oraz zakres kompetencji prezydium określa Komisja Krajowa.
3. W skład Komisji Krajowej wchodzą:
a/ Przewodniczący Związku jako Przewodniczący Komisji Krajowej,
b/ osoby wybrane przez Zjazd. Każdy region ma z góry ustaloną liczbę miejsc w Komisji
Krajowej. Liczbę tą określa uchwała Zjazdu. Głosuje się na listy cząstkowe.
§ 20
Do zakresu kompetencji Przewodniczącego Związku należy:
1.
reprezentowanie Związku oraz Komisji Krajowej na zewnątrz,
2.
kierowanie pracami Komisji Krajowej oraz jej prezydium
3.
koordynowanie działań pomiędzy wewnętrznymi
jednostkami Związku.
§ 21
1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje Komisję Krajową i jej prezydium w zakresie
działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami statutu i uchwał Krajowego
Zjazdu Delegatów.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona do przeprowadzenia działań kontrolnych
zgodnie z jej kompetencjami wobec wszelkich struktur Związku.
 
3. Krajowa Komisja Rewizyjna może zlecić przeprowadzenie kontroli dowolnej Komisji
Rewizyjnej Związku po uzyskaniu akceptacji Komisji Krajowej lub powołać zespół
mediacyjny do rozstrzygania konfliktów wewnątrzzwiązkowych.
4. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Komisji Krajowej o wykreślenie z
rejestru struktur związku odpowiedni Region lub Komisję Zakładową, która uchyla się od
przekazywania składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy.
5. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na
szczeblu krajowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Zjazd.
6. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.
7. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej zostaje wyłączony z prac kontrolnych wobec
struktury Związku niższego szczebla, której jest członkiem.
§ 22
Władzą stanowiącą na szczeblu regionalnym jest:
1. Regionalny Zjazd
Delegatów,
2. Zarząd Regionu
w okresie między zjazdami.
§ 23
1. Do kompetencji Regionalnego Zjazdu Delegatów należy:
1.
uchwalanie programu działalności regionalnej organizacji Związku,
2.
wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
3.
wybór Przewodniczącego
Regionu,
a) wybór Przewodniczącego Regionu jest jednoznaczny z jego wyborem na członka Zarządu
Regionu,
b) w przypadku odwołania Przewodniczącego Regionu z pełnionej funkcji zachowuje on
członkostwo w Zarządzie Regionu,
4. wybór członków Zarządu Regionu zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 3b
5. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Związku,
6. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium.
2. Sesję zwyczajną Regionalnego Zjazdu Delegatów zwołuje Zarząd Regionu co najmniej raz
w roku.
2. Przewodniczący Regionu jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Regionu
§ 26
1. Regionalna Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Regionu i jego prezydium w zakresie
działalności finansowej, zgodności działania
z postanowieniami statutu i uchwałami
Regionalnego Zjazdu Delegatów, oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałami
Komisji Krajowej.
2. Regionalna Komisja Rewizyjna jest uprawniona do przeprowadzenia działań kontrolnych
zgodnie z jej kompetencjamiwobec regionalnych struktur Związku.
3. Regionalna Komisja Rewizyjna może zlecić przeprowadzenie kontroli dowolnej
Zakładowej (Międzyzakładowej) Komisji Rewizyjnej po uzyskaniu akceptacji Zarządu
Regionu lub powołać zespół mediacyjny do rozstrzygania konfliktów wewnątrzzwiązkowych.
4. Regionalna Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu Regionu o wykreślenie
z rejestru struktur związku odpowiednią Komisję Zakładową lub Międzyzakładową, która
uchyla się od przekazywania składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy oraz nie realizuje
uchwał władz zwierzchnich Związku
5. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostaje wyłączony z prac kontrolnych wobec
struktury Związku niższego szczebla, której jest członkiem.
6. Liczbę członków Regionalnej Komisji
Rewizyjnej ustala Regionalny Zjazd Delegatów.
§ 27
1. Władzą stanowiącą organizacji zakładowej jest:
1.
Zakładowe Zebranie Członków lub Zakładowe Zebranie Delegatów,
2.
Komisja Zakładowa,
2.
Do kompetencji Zakładowego Zebrania Członków (Delegatów) należy:
1.
wybór członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej,
2.
wybór Przewodniczącego Organizacji Zakładowej,
a) wybór Przewodniczącego Organizacji Zakładowej jest jednoznaczny z jego wyborem na
członka Komisji Zakładowej,
b) w przypadku odwołania Przewodniczącego Organizacji
Zakładowej z pełnionej funkcji
zachowuje on członkostwo w Komisji Zakładowej,
3.
wybór członków Komisji Zakładowej.
3. Zakładowe Zebranie Członków (Delegatów) ustala wewnętrzną strukturę organizacji
zakładowej, uchwala program działania, podejmuje
uchwały nie zastrzeżone dla innych władz
związku, rozpatruje sprawozdania Komisji Zakładowej i Zakładowej Komisji Rewizyjnej,
podejmuje decyzje w sprawie udzielenia absolutorium.
4. Do zakresu działania Komisji Zakładowej należy:
a) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) współudział w wydawaniu regulaminów zakładu,
c) reprezentowanie zakładowej organizacji związkowej,
d) opiniowanie w przedmiocie zatrudnienia, awansowa
nia premiowania i nagradzania
pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie, w jakim przewidują to przepisy
Prawa Pracy,
e) kontrola działalności swych członków działających w reprezentacji ogółu pracowników
zakładu pracy i udzielanie im wiążących wytycznych,
f) podejmowanie na wniosek prezydium Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) decyzji w
sprawie strajku,
g) wybór prezydium Komisji Zakładowej. Liczbę członków prezydium Komisji Zakładowej
określa Ordynacja Wyborcza do Władz Związku,
h) strukturę
oraz zakres kompetencji prezydium określa Komisja Zakładowa.
5. W skład Komisji Zakładowej wchodzą:
1.
Przewodniczący Organizacji Zakładowej jako Przewodniczący Komisji Zakładowej,
2.
osoby wybrane przez Zakładowe Zebranie Członków (Delegatów).
§ 28
1. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego Organizacji Zakładowej należy:
1.
reprezentowanie Organizacji Zakładowej na zewnątrz,
2.
kierowanie pracami Komisji Zakładowej oraz jej prezydium,
3.
koordynowanie działań komisji i podkomisji funkcjonujących w danej Organizacji
Zakładowej.
2. Przewodniczący Organizacji Zakładowej jest upoważniony do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Organizacji Zakładowej.
§ 29
1. Liczbę członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej ustala Zakładowe Zebranie Członków
(Delegatów),
2. Zakładowa
Komisja Rewizyjna kontroluje Komisję Zakładową i prezydium w zakresie
działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami statutu i uchwał
Zakładowego Zebrania Członków (Delegatów) oraz realizacji uchwał Komisji Zakładowej,
uchwał władz zwierzchnich związku.
3. Członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na
szczeblu zakładowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu na zebranie delegatów.
§ 30
Do władz Organizacji Międzyzakładowych, ich kompetencji i funkcjonowa
nia stosuje się
odpowiednie postanowienia odnoszące się do organizacji zakładowych.
§ 31
1. Koła związkowe mogą być tworzone przy Organizacjach Zakładowych za ich zgodą.
2. Przewodniczący koła pełni funkcje opiniodawcze w sprawach koła i jego członków.
ROZDZIAŁ V
SEKRETARIATY BRANŻOWE
§ 32
Członkowie Związku mają prawo tworzyć sekretariaty branżowe:
a) krajowe,
b) regionalne
§ 33
1. Działalność Sekretariatów określa Komisja Krajowa w swoich uchwałach. Zasady
powoływania i funkcjonowania Sekretariatówokreślają regulaminy wewnętrzne uchwalone
przez te struktury.
2. Decyzję o powstaniu i rejestracji Sekretariatu Krajowego podejmuje Komisja Krajowa.
3. Decyzję o powstaniu i rejestracji Sekretariatu Regionalnego podejmuje Zarząd Regionu.
4. Sekretariaty Krajowe i Regionalne nie mają osobowości prawnej.
§ 34
1. Sekretariaty Krajowe i Regionalne przygotowują lub opiniują projekty zbiorowych
układów pracy oraz wykonują inne zadania dotyczące zawodów i branż, zlecone i uzgodnione
z władzami Związku danego szczebla.
2. Komisja Krajowa oraz Zarząd Regionu może upoważnić właściwe sekretariaty do
zawierania w ich imieniu zbiorowych układów pracy.
ROZDZIAŁ VI
NARUSZENIE STATUTU I UCHWAŁ WŁADZ ZWIĄZKU
§ 35
1. Władze związku wszystkich szczebli i struktur zobowiązane są do prowadzenia
działalności związkowej zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Władze Związku wszystkich szczebli i struktur zobowiązane są do wykonywania uchwał
władz zwierzchnich.
3. Prowadzenie przez władze Związku działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami
władz zwierzchnich Związku powoduje wszczęcie procedury postępowania przewidzianej w
niniejszym rozdziale.
§ 36
1. Zarząd Regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
może podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności Komisji Zakładowej prowadzącej
działalność sprzeczną ze Statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, Komisji
Krajowej, Regionalnego Zjazdu Delegatów lub Zarządu Regionu, po uprzednim wyznaczeniu
terminu co najmniej 14 dni na dostosowanie tejże działalności do obowiązującego prawa
wewnątrzzwiązkowego.
2. W okresie zawieszenia działalności Komisji Zakładowej jej statutowe obowiązki i
uprawnienia przejmuje Zarząd Regionu lub wskazany przez niego Zarząd Komisaryczny
liczący od 2 do 7 osób.
3. W przypa
dku podjęcia przez Zarząd Regionu uchwały, o której mowa w ust. 1, Komisja
Rewizyjna zawieszonej Komisji Zakładowej zobowiązana jest do zwołania Zakładowego
(Międzyzakładowego) Zebrania Członków (Delegatów) i przeprowadzenia wyborów do
nowej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) w ciągu miesiąca od uchwały Zarządu
Regionu.
4. W razie nie zwołania zebrania, o którym mowa w ust. 3, zwołuje je Zarząd Regionu lub
Zarząd Komisaryczny.
5. Gdy nowo wybrana Komisja Zakładowa prowadzi działalność sprzeczną ze statutem lub
uchwałami władz zwierzchnich, Zarząd Regionu może podjąć uchwałę o skreśleniu jej z
regionalnego rejestru organizacji zakładowych (międzyzakładowych).
6. Od decyzji o zawieszeniu lub skreśleniu z rejestru zainteresowanej organizacji służy prawo
odwołania w terminie 14 dni do zarządu regionu. Zarząd Regionu uwzględnia odwołanie
większością 2/3 głosów. Od decyzji Zarządu Regionu służy odwołanie do Regionalnego
Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni. Odwołanie złożone w terminie 14-
tu dni nie wstrzymuje wykonania prawomocnej decyzji Zarządu Regionu.
7. Procedurę przewidzianą w ust. 1
-
6 stosuje się odpowiednio wobec Sekretariatów
Regionalnych.
§ 37
Postanowienia §36 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu lub
uchwał władz zwierzchnich
przez Zarząd Regionu lub Sekretariat Krajowy.
§ 38
1. Regionalna Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia naruszeń Statutu lub uchwał
władz Związku w trakcie wyborów władz organizacji zakładowej, wnioskuje do Zarządu
Regionu o unieważnienie wyborów i przeprowadzenie ponownych.
2. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia w Zarządzie
Regionu dokumentów wyborczych organizacji zakładowej.
3. Zarząd Regionu po podjęciu decyzji może zobowiązać Komisję Zakładową,
Międzyzakłado
wą lub Zakładową Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia wyborów w ciągu
30 dni.
4. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów w odpowiednim terminie Zarząd Regionu
podejmuje decyzję o wykreśleniu z rejestru odpowiednią zakładową (międzyzakładową)
organizację związkową.
5. Od decyzji Zarządu Regionu zainteresowanym służy prawo odwołania zgodnie z
postanowieniami §36 ust. 6.
ROZDZIAŁ VII
STRAJK
§ 39
Spory z pracodawcą lub administracją państwową winny być rozstrzygane w drodze
negocjacji, a gdy nie dojdzie doporozumienia, Związek może podjąć akcję protestacyjną do
strajku włącznie.
§ 40
Sposób rozwiązywania prowadzonych sporów zbiorowych przez Związek jak i formy
prowadzenia akcji protestacyjno-strajkowych Związek będzie realizował zgodnie z Ustawą
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz uchwał władz statutowych.
§ 41
Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku, które uniemożliwiają funkcjonowanie
Związku na danym szczeblu upoważnia załogi zakładów do podjęcia natychmiastowej akcji
strajkowej.
ROZDZIAŁ VIII
OŚRODEK PRAC SPOŁECZNO
-
ZAWODOWYCH i WYDAWNICTWA
§ 42
Związek dysponuje własnymi środkami przekazu informacji. O ich statusie decydują władze
związkowe odpowiednich szczebli.
ROZDZIAŁ IX
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 43
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papierywartościowe.
2. Fundusze Związku tworzone są z:
1.
składek członkowskich,
2.
darowizn, zapisów i dotacji,
3.
dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej za zgodą odpowiednich władz
Związku działalności gospodarczej,
4.
dochodów z imprez kulturalnych, sportowych itp.
§ 44
Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-
oświatowej Związku oraz jego działalność statutową.
§ 45
1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są preliminarze wydatków obejmujące
wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
2. Preliminarze wydatków uchwala się na okres roczny.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
§ 46
1. Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Związku oraz przez jego zastępców.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wynikających z uchwały właściwych władz
związku uprawnione są dwie osoby,
przewodniczący i jego zastępca lub skarbnik.
                                                                                § 47
1. Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność"-80, regiony, organizacje międzyzakładowe,
zakładowe posiadają osobowość prawną.
2. Komisja Krajowa ma prawo nadać osobowość prawną jednostce organizacyjnej Związku
powołanej na mocy swojej uchwały.
3. Przewodniczący jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną są
kierownikami zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnionych                                   w tych jednostkach.
4. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania jednostek organizacyjnych
posiadających osobowość prawną.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE i KOŃCOWE
§ 48
1. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego
interpretacji decyzje podejmuje Komisja Krajowa.
2. Interpretację Statutu dokonaną przez Komisję Krajową ocenia
-
na wniosek Krajowej
Komisji Rewizyjnej
-
Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 49
Dokumentację Związku należy archiwizować zgodnie z polskim prawem w poszczególnych
strukturach Związku.
§ 50
1. Po uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów o likwidacji Związku, Krajowy Zjazd Delegatów
podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku NSZZ „Solidarność"
-
80.
2. Likwidację jednostki organizacyjnej Związku stwierdza władza Związku dokonująca
rejestracji poprzez wykreślenie z rejestru struktur.
§ 51
1. Niniejszy statut przyjęto Uchwałą XVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność"-80 w dniu 23 marca 2007 r. w Pogorzelicy.
2. Treść Statutu przyjęta przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność"-80
obowiązuje od dnia rejestracji w sądzie.


Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl